หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนา การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018)
รายละเอียด: วันที่19 ก.พ. 63 นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทพลักษณ์ A ชั้น 2 โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ พพ. จะได้นำเสนอข้อมูล ต่างๆ และจะเป็นเวทีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผน EEP2018 ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ พพ. จะได้นำเสนอข้อมูล ต่างๆ และจะเป็นเวทีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป
พพ. เผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานอย่างยั่งยืน
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานอย่างยั่งยืน" ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 การขนส่งทางอากาศยานมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างมาก มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในอากาศยานสูงขึ้น ซึ่งรวมหมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมการบินก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก กลุ่มประเทศยุโรปและองศ์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO จึงได้ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการบิน เริ่มตั้งแต่ ปี 2020 หรือ 2563 เป็นต้นไป โดยได้เสนอการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีศักยภาพ ประกอบกับในปี 2561 ประเทศไทยมีการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานสูงถึง 18,580 ล้านกิโลกรัม ทำให้คาดได้ว่าจะมีความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานเป็นจำนวนมากในอนาคต เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานอย่างยั่งยืนในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ พพ. จึงได้ศึกษาแนวทางและแผนปฏิบัติการ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน รวมถึงแผนการลงทุนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ และการนำไปใช้งานจริง จากนั้นได้เผยแพร่ผลการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากการสัมมนาเพื่อปรับปรุงผลการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนจะนำเสนอในการกำหนดนโยบายของประเทศต่อไป
กระทรวงพลังงานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ (TIEB) ฉบับใหม่
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561-2580 โดยมีวิทยากรในสังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อน TIEB ฉบับใหม่ จำนวน 4 แผน จาก 5 แผนพลังงาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้นำเสนอแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2018) ที่ได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้า และความร้อนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (Power Development Plan: PDP2018 Rev.1) เพื่อสนับสนุนนโยบาย Energy For All ในการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2563 – 2567 จะมีพลังงานชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย), ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และ Solar hybrid กำลังผลิตรวม 1,933 เมกกะวัตต์ พร้อมทั้งปรับลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพตามทิศทางการใช้พลังงานในอนาคต เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นส่งผลให้การใช้น้ำมันลดลง และการสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแล้วเสร็จ ยังรักษาระดับเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี 2580 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
การสัมมนาสร้างความเข้าใจมาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวเปิดการเผยแพร่ผลโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจรูปแบบการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ในราชกิจจานุเบกษา เดือนเมษายน 2561 โดยในการปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดการปฏิรูปด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พพ. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก จึงต้องเตรียมความพร้อมในการจัดทำรูปแบบสัญญา กระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้มีการนำแนวทางมาตรการบริษัทจัดการพลังงานไปใช้ในอนาคต จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารและบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานได้
การประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแบบ Quick Win และการแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคและด้านการให้ผลประโยชน์คืนสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 15 กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561–2580 (EEP2018) พร้อมเพิ่มการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เวทีรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว โดยการสัมมนาครั้งแรกจัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย กล่าวว่า การจัดเวทีสัมมนาฯ ครั้งนี้ พพ. พร้อมเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) และ พพ. จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจัดทาแผนอนุรักษ์ พลังงานที่สมบูรณ์สูงสุด และทุกภาคส่วนให้การยอมรับ โดย พพ. พร้อมจะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการทำแผนอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ซึ่งหากทุกฝ่ายมีความเข้าใจ และยอมรับในการทำแผนฯ ตั้งแต่ช่วง (ร่าง) แผนนี้ การอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ก็จะมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ทั้งนี้ เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการ ลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ พพ. จะได้นำเสนอข้อมูล ต่างๆ และจะเป็นเวทีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป "การจะบรรลุตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการ ยอมรับจากทุกผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดังนั้น ทุกการแสดงความเห็นในเวที ฯ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน” นายวันชัย กล่าว
งานสัมมนาแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องค็อคบิท มีทติ้ง โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อน ด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM)” ซึ่งอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมภาคเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานความร้อนในปริมาณมาก และยังมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ DSM ความร้อนนี้ขึ้น และจากผลการดำเนินการพบว่า มีสถานประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ผลประหยัดความร้อนจากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการทั้ง 52 แห่ง ที่สามารถดำเนินการจนเกิดผลประหยัดคิดเป็นพลังงานความร้อนถึงปีละ 86 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นผลประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถึงปีละ 566.55 ล้านบาท และได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐถึง 106 ล้านบาท
รมว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบการ 98 ราย รายที่ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในปี 2562 นี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 104 ราย ที่ได้ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน 19 ผลิตภัณฑ์ รวม 5.3 ล้านใบ ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งในบ้านอยู่อาศัย โรงงาน อาคาร รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งโครงการนี้สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 135 พันตันน้ำมันดิบ(Ktoe)ต่อปี คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดกว่า 4,360 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.65 ล้านตันต่อปี "สินค้าที่ติดฉลาก จะผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงานว่าเป็นสินค้าประหยัดพลังงาน คือใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้ารุ่นทั่วไปในตลาด ตั้งแต่ 10 ถึง 30% ขึ้นกับประเภทสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดรายจ่ายค่าพลังงานในระยะยาว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย Energy For All ในส่วนการดูแลค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของทุกคน อย่างในครัวเรือน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว
ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการและการประชุม Future Energy Asia 2020
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการและการประชุม Future Energy Asia 2020 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (BITEC) โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงาน และความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การจัดงานมุ่งหวังสร้างการรับรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับความต้องการพลังงานอย่างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานของรัฐบาลและผู้ให้บริการด้านพลังงานเพื่อตอบรับกับศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกัน "ในวาระการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในการเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคต การเข้าถึงบริการพลังงานที่ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล และยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศของเรา ในขณะที่พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลนั้น ถือเป็นแนวโน้มการปฏิวัติที่เรากำลังดำเนินการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก หนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงพลังงานยึดมั่นและเร่งขับเคลื่อนนั่นก็คือ “Energy for all พลังงานเพื่อทุกคน” ผ่านกลยุทธ์ “Prosumerization” ซึ่งจะสนับสนุนชุมชนและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปัน ผลประโยชน์จากการลงทุนในโครงการพลังงานชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เองจะช่วยผลักดันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานหมุนเวียน และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานผ่านนโยบาย 4D1E (Decentralization, Digitalization, Decarbonization, Deregulation and Electrification) ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่างาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ในครั้งนี้ จะมอบโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้พบปะเพื่อปรึกษา หารือและทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและนวัฒกรรมใหม่ๆ ให้ก่อเกิดพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างภาคธุรกิจและรัฐบาล" ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว
พพ. เดินหน้า MOU. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพิ่มความร่วมมือการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
วันนี้ (11 ก.พ. 2563) นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เข้าร่วม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง พพ. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารจากสองหน่วยงาน เข้าร่วมงาน นายยงยุทธ กล่าวว่า พพ. ได้เดินหน้ายกร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิด การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้ว และอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อประกาศบังคับใช้ภายในปี 2563 นี้ พพ. จึงเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ดังกล่าว โดยมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้ออกแบบ เจ้าของ อาคาร สถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง ฯลฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจพร้อมรับการบังคับใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การลงนาม MOU ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันนี้ พพ. ได้รับความร่วมมือและการ สนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารทางการแพทย์และ สาธารณสุข ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกัน เพื่อเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารอนุรักษ์ พลังงาน และเป็นก้าวสำคัญ ที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ดำเนินการร่วมกันต่อไป สำหรับรายละเอียดความร่วมมือใน MOU ครั้งนี้ พพ. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะร่วมส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้สู่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท ขนาดของอาคาร มาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านความคืบหน้า การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์ BEC ดังกล่าว พพ. ได้ดำเนินการลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานที่สำคัญ ๆ แล้ว เช่น หน่วยงานเทศบาลท้องถิ่น 9 แห่ง อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา เมือง พัทยา สภาวิชาชีพ 2 แห่ง บริษัทเอกชน 7 แห่ง อาทิ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย 11 แห่ง อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น พร้อมการให้บริการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 807 แห่ง แบ่งเป็นอาคารภาครัฐ 503 อาคาร และเอกชน 304 อาคาร จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม BEC ให้กับ สถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจ 3,200 คน และการฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร ซึ่งปัจจุบันมีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้ว 400 คน ซึ่ง พพ. ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร 1,000 คน ในปี 2565
พพ. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุนต่างประเทศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop on Developing International Project and Enhancing Communication & Network Skills
อธิบดีพพ. เปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน
วันที่ 31 ม.ค. 63 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต จากเดิม850 กิโลวัตต์ เพิ่มเป็นขนาดกำลังผลิต 2,005 กิโลวัตต์ เพื่อเพิ่มการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด ไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการสูญเสียในระบบสายส่งไฟฟ้า และเสริมสร้างความมั่นคงในระบบสายส่งของประเทศ และ เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นช่วงการก่อสร้างโครงการ ณ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อธิบดีพพ. ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าห้วยแก้ว
30 ม.ค. 63 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงงาน ตรวจเยี่ยม โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้วบนและบ้านห้วยช่างเหล็ก หมู่ที่ 7 ต้าบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการห้วยแก้ว ประกอบด้วยฝายน้ำล้น สูง 2 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดกั้นลำน้ำห้วยแก้ว เพื่อยกระดับน้ำ โดยที่ฝายมีอาคารควบคุมติดตั้งบานประตูควบคุมน้ำ เพื่อผันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และบานระบายตะกอน เพื่อระบายตะกอนหน้าฝาย แล้วส่งน้ำไปตามท่อส่งน้ำ ชนิด พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซ็นติเมตร ยาว 1,484 เมตร และท่อเหล็กส่งน้ำรับแรงดัน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซ็นติเมตร ยาว 127 เมตร ความสูงหัวน้ำในการผลิตไฟฟ้า 32.61 เมตร ปริมาณน้ำออกแบบ 150 ลิตรต่อวินาที เข้าสู่อาคารโรงไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ ชนิด Cross Flow แบบแกนนอน ขนาดกำลัง ผลิตติดตั้ง 34 kW และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด Synchronous Generator ขนาด 37.5 kVA แรงดัน 380/220 V 3 เฟส 4 สาย และทำการติดตั้งระบบสายส่งแรงสูงขนาด 3.5 kV ความยาวรวม 3.5 กิโลเมตร เพื่อนำเอาพลังงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้ป้อนเข้าสู่ชุมชนผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง จำนวน 72 ครัวเรือน คือ หมู่บ้านห้วยช่างเหล็ก หมู่บ้านห้วยแก้ว บน และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ห้วยช่างเหล็ก ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด "รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน” ในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง "การบริหารจัดการพลังงานในฟาร์มโคนม” โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับเสด็จพร้อมถวายรายงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยงานจะจัดถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
พพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
พพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN Energy Awards 2019 ณ โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน (TSG ) ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ที่ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โรงไฟฟ้าทุ่งสังกรีน (TSG ) เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 9.2 เมกะวัตต์ ใช้วัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลากหลายชนิด (Multi-Fuel) อาทิ ไม้ยางพารา (ตอไม้ รากไม้ ปลายไม้ และปีกไม้) และกะลา/ทะลายปาล์ม ติดตั้งระบบเครื่องดักจับไฟฟ้าสถิต (ESP) เพื่อดักจับฝุ่นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในระบบการผลิต ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนมากกว่าปีละ 100 ล้านบาท จากการซื้อขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการจ้างงานบุคลากรภายในพื้นที่ถึงร้อยละ 93 เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานของประเทศ
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน"
วันนี้ (21 ม.ค. 63) นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(Energy Experts)" โดยมีการจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 62 ถึงวันที่ 9 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 พพ.
กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่งจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ครบรอบ 67 ปี พพ.
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ครบรอบ 67 ปี พพ. ภายในงานมีการแข่งกีฬามหาสนุก ซึ่งแบ่งเป็น 3 สี คือสีชมพู สีเขียว และสีฟ้า โดยมีเจ้าหน้าที่พพ. ร่วมแข่งขัน และเป็นกองเชียร์อย่างคับคั่ง ณ บริเวณรอบเสาธง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี พพ.
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานและคณะเจ้าหน้าที่ พพ. สักการะพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 36 รูป ณ บริเวณรอบลานเสาธง หลังจากนั้นร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคาร 2 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 67 ปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537