หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม (กลุ่มที่ 2 ภาคปศุสัตว์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 348/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม (กลุ่มที่ 1 ภาคกสิกรรม (พืชไร่และพืชสวน)) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 347/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 344/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 357/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อการดำรงไว้ซึ่งข้าราชการสมรรถนะสูงด้านพลังงานทดแทนสำหรับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 356/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 343/62
ประราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทนสำหรับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 341/62
ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (บริหารและควบคุมงานปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 340/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 339/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานด้วยรูปแบบ Digital Education โดยวิธีคัดเลือก (จ) 338/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และภาคครัวเรือน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 337/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในโรงงานควบคุม ฯ ในระบบหม้อไอน้ำ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 336/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในโรงงานควบคุม ฯ ในระบบปรับอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 335/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ฯ ในอาคารประเภทศูนย์การค้า) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 332/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุม ฯ ในอาคารประเภทโรงแรม) โดยวิธีคัดเลือก (จ)333/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ฯ ในระบบอากาศอัด) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 334/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model โดยวิธีคัดเลือก (จ) 330/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 329/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Energy Experts ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 328/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 320/2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537