หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา (24 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24-25 ก.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีลังงานทดแทน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" ณ โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ สนองความต้องการและเหมาะสมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย นายพีระพล สาระคง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอด สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
ศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการที่9 (4 ก.ค. 2557)
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดระนอง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในวันที่ 4 ก.ค. 57 จำนวน 60 ท่าน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมฯ
ศบ.4(จ.หนองคาย)จัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน (25 มิ.ย. 2557)
ศบ.4(จ.หนองคาย)จัดกิจกรรม โครงการสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ได้ร่วมกับทางอำเภอท่าบ่อ, สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน,ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านถ่อน,โรงเรียนสถานศึกษาและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตตำบลบ้านถ่อน จัดงานขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดนิทรรศการ สามจังหวัด (20 มิ.ย. 2557)
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดนิทรรศการ รณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2557 กิจกรรมระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย.57 สามจังหวัด ดังนี้ จ.หนองคาย รร.น้ำสวยวิทยา อ.สระใคร , จ.อุดรธานี รร.เพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ, รร.สามพร้าววิทยา อ.เมือง, รร.สตรีราชินูทิศ อ.เมือง, รร.อุดรธรรมานุสรณ์ อ.เมือง ,และ จ.บึงกาฬ รร.ปากคาดพิทยาคม อ.เมือง, รร.บึงกาฬ อ.เมือง
"ศบ.6 เข้าร่วมการสร้างความปองดองและคืนความสุขให้กับประชาชน" (18 มิ.ย. 2557)
วันที่ 18 มิ.ย.57 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานพลังงานอุบลฯ,และกฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับหน่วยงานทหาร,ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด จัดนิทรรศการ ”ร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชนคืนความสุขอย่างยั่งยืน”ซึ่งมีผวจ.อบ.เป็นประธานเปิดงานฯโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (อุบลฯ),สำนักงานพลังงานอุบลฯ,และกฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกันจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานภายในงานด้วย โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ได้รับความรู้,ความสนุกสนานและรับแจกหลอด T5 จาก กฟผ.เขื่อนสิรินธร เตาเศรษฐี ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง ถุงถ่านดูดกลิ่นของศบ.6 พร้อมชิมอาหารจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของ พพ. ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน,ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี
“ เยาวชนไทย ยุคใหม่... รู้จักใช้พลังงาน” (16 มิ.ย. 2557)
๑๖ มิ.ย.๕๗ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.) จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปวช.และปวส.๑ จากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๑๐ คน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ. )เพื่อ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ให้ความรู้และความเข้าใจการใช้พลังงานที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตัวเอง
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (14 มิ.ย. 2557)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางนำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังเหนือและจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
ดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) (13 มิ.ย. 2557)
คณะศึกษาดูงานจากชุมชนในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
วิสาหกิจฯ ต้มเหล้า ทึ่งเตาเศรษฐกิจประยุกต์...ลดฟืนมากกว่า ๖๐% (12 มิ.ย. 2557)
๑๒ มิ.ย.๕๗ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.) จัดแสดงนิทรรศการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจฯต้มเหล้าพื้นบ้านตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการสาธิตทดลองต้มจริง พบว่าการกลั่นเหล้า ๕ ลิตร จากเดิมใช้ฟืน ๑๗ กก.แต่เตาเศรษฐกิจฯที่จะส่งเสริมใช้ฟืนแค่ ๔ กก.เป็นที่ประทับใจกลุ่มมาก เพราะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ นอกจากแรงงานและวัตถุดิบแล้ว ต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงก็มีแนวโน้มราคาจะสูงขึ้นและหายากขึ้น
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ (11 มิ.ย. 2557)
บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ได้จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)
ศบ.9 จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน (8 มิ.ย. 2557)
  ศูนย์บริการวิชาการที 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่11 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้สนใจจำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เยี่ยมชมเฟสบุ๊ค ศบ.9 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003999030837
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโรงเรียน (4 มิ.ย. 2557)
  ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโรงเรียน ณ ร.ร.ถ่อนวิทยา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 344 คน โดยได้รับความร่วมมือและเอาใจใส่เป็นอย่างดี เยี่ยมชมเฟสบุ๊ค ศบ.4 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004730524900
ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 (29 พ.ค. 2557)
  ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "โครงการถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา" ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 57 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวันนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมเข้าฝึกอบรมโครงการฯ จำนวน 30 ท่าน วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ และภาคฝึกปฏิบัติ นายสมถวัลย์ นิโรจน์ และ จนท.ศบ.9 บรรยาย
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 พ.ค. 2557)
  สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อบต. ครน. อ.สวี จ.ชุมพร ทต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร และ อบต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด จำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในวันที่ 30 พ.ค. 57 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการเยี่ยมชมฯ
ศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (28 พ.ค. 2557)
  สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 29 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
นิทรรศการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 พ.ค. 2557)
  วันอังคารที่ 27 พ.ค. 57 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าร่วมบรรยายและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริม เผยแพร่พลังงานทดแทน ให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ บรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์ของพลังงานทดแทน พร้อม จนท.ศบ.9 เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 150 คน เยี่ยมชม facebook ศบ.9 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003999030837
รวมพลัง (26 พ.ค. 2557)
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดอุบลฯ และศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกันผลักดันสานต่อ "โครงการเปลี่ยนโลกทุกวัน" ภายใต้แนวคิด "7 วัน 7 พฤติกรรม ประหยัดพลังงาน" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เยี่ยมชม facebook ศบ.6 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007513239915
ศึกษาดูงานอาสาสมัครพลังงานจังหวัดพังงา (21 พ.ค. 2557)
  ศึกษาดูงานอาสาสมัครพลังงานจังหวัดพังงา (อส.พน.) ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารงานและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ (SMEs) ปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนศึกษาดูงาน โดยมีอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา จำนวน 50 คน วันที่ 22 พ.ค. 57 โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 ให้การต้อนรับ และเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามฐานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ
จัดค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (6 พ.ค. 2557)
  ศบ.3(จ.มหาสารคาม),ศบ.4(จ.หนองคาย), ศบ.5(จ.ขอนแก่น) และ ศบ.6(จ.อุบลราชธานี) ร่วมมือกันจัดค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 28 ร.ร. ศูนย์ฯละ 7 ร.ร.เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2557
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (1 พ.ค. 2557)
  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) และ เดินทางไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนทำขนมจีนบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537