หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าขนาด 20kw ที่ชำรุดจากอุทกภัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1จังหวัดปทุมธานี ที่ ส.36/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามโครงการที่ประสบภัยจากน้ำท่วม (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จังหวัดลพบุรี) ที่ E26/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.35/2556
ประกาศประกวดราคาค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kw พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ่าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) ที่ E68/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามโครงการที่ประสบภัยจากน้ำท่วม (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จังหวัดลพบุรี) ที่ E26/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด (ประเภทเตาชีวมวล) ที่ ส.33/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ที่ ส.34/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า)) ที่ ส.31/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส.32/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) ที่ ส.29/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการ ถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส.30/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง ที่ E16/2556
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (จัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งและทดสอบ) โครงการบ้านสองแควพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โครงการห้วยดินด ต.เจดีย์หลว อ.แม่สรวยจ.เชียงราย ที่ E25/56
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า) โครงการบ้านสองแควพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และโครงการห้วยดินดำ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ E29/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่ E17/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E18/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน ที่ ส.1/2556
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่งบ้านดอยคำ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ที่ E28/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส.5/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ที่ ส.21/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537