หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าดำเนินโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ (16 ก.ย. 2563)
ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าดำเนินโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน และชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้ทาง รพ.สต.บ้านดงคอน จังหวัดชัยนาท และประชาชนภายในพื้นที่ทราบรายละเอียด รวมถึงจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 8 - 11 กันยายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าดำเนินได้ดำเนินการถ่ายทอดเลยเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ประจำปี 2563 และได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานฯ (16 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าดำเนินได้ดำเนินการถ่ายทอดเลยเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ประจำปี 2563 และได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน และชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้ทาง ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดนครปฐม และประชาชนภายในพื้นที่ทราบรายละเอียด รวมถึงจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 - 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) หศบ.4 (นายสมพงษ์ สายยนต์) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย)ฯ (16 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) หศบ.4 (นายสมพงษ์ สายยนต์) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) โดยมี ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (นายสำราญ ปทุมานนท์) ร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 16 กันยายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)ดำเนินงานติดตามผลและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 13 โรงเรียน ฯ (16 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)ดำเนินงานติดตามผลและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 13 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัดพลังงานและรู้จักการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และที่บ้านของนักเรียน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนฯ (14 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานต่อไป วันที่ 11 กันยายน 2563
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) รุ่นที่ 3 (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน และที่อยู่อาศัย" (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) รุ่นที่ 2 (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) รุ่นที่ 1 (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House ประจำปี 2563 (8 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House ประจำปี 2563 โดยมีนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งสง กล่าวต้อนรับ นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี/ปัตตานี ผู้แทนพลังงานจังหวัดพังงา/ตรัง/นครศรีธรรมราช หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และบริษัทเอกชน วิสาหกิจชุมชน ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพลังงานทดแทน วันที่ 4 ก.ย. 63
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจาก นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอด เผยแพร่ และสาธิตองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ Open House เปิดบ้านพลังงาน ฯ (31 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจาก นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอด เผยแพร่ และสาธิตองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ Open House เปิดบ้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ แนวความคิด “Smart Farm Smart Energy พลังงานเพื่อการเกษตร อัจฉริยะ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนเข้าร่วม เป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังงานชุมชน เอกชน ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงาน ได้นําเสนอผลผลิต ที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯที่ผ่านมา นํามาจัดแสดงในงาน เช่น สินค้าหรือเทคโนโลยีพลังงานชุมชน โครงงานหรือนวัตกรรมต่าง ๆ แนวคิดการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุนชน เป็นต้น สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภท จัดจําหน่ายโดยวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ของเครือข่ายพลังงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับชม ชิม และเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าที่เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี) ดำเนินงานการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปี 2563 หลักสูตร”การผลิตและการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2ณ ศูนย์บริการวิชา (28 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี) ดำเนินงานการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปี 2563 หลักสูตร”การผลิตและการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) โดยมีผู้รับการถ่ายทอดทั้ง 2 รุ่น จำนวน 60 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) (28 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ในวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Open House) ประจำปี 2563 ในหัวข้อ Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ (28 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Open House) ประจำปี 2563 ในหัวข้อ Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น โดย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวต้อนรับ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 320 คน วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “ENERGY FOR ALL พลังงานเพื่อชุมชน” มีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการศึกษา,กลุ่มวิสาหกิจ ฯ (26 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “ENERGY FOR ALL พลังงานเพื่อชุมชน” มีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการศึกษา,กลุ่มวิสาหกิจ และเครือข่ายด้านพลังงาน เข้าร่วมงาน 345 คน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยนายมานิตย์ หมอนทอง กำนันตำบลมะขามสูง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๒ หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำ" ให้แก่บุคลากรกองร้อยตำรวจฯ (24 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๒ หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำ" ให้แก่บุคลากรกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๔ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะอาจารย์และนักเรียน จากโครงการเข้าค่ายโครงงานบูรณาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอน ล่าง ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนฯ (24 ส.ค. 2563)
คณะอาจารย์และนักเรียน จากโครงการเข้าค่ายโครงงานบูรณาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอน ล่าง ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 170 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "Solar Rooftop ภาคประชาชน" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 (24 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "Solar Rooftop ภาคประชาชน" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และนำไปใช้งาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินงาน จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ปี 2563 (21 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินงาน จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ปี 2563 -รุ่นที่ 3 "หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" วันที่ 19 สิงหาคม 2563 จำนวน 31 คน -รุ่นที่ 1 "หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน" วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 30 คน ได้รับความสนใจจาก หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ให้การต้อนรับ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537