หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัด เวทีรับความฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน EEP2018 และ AEDP2018
นาย​ยงยุทธ​ จัน​ทร​โรทัย​ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เวทีรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (EEP2018) และร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018)​ เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์​พลังงาน​ และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน​และ​พลังงาน​ทางเลือก​ที่ปฏิบัติ​ได้จริงเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์​ สปา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม​ 2563​
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผน EEP2018 ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร)
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) และรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดแผนงานฝโครงการสำคัญ เพื่อใช้ทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย พพ. ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางในครั้งนี้ ซึ่ง พพ. จะได้นำเสนอข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจใน (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป
พพ.ร่วมลงนามความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA Platform
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform ซึ่ง 13 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือแบบพหุพาคีออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี แพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform เป็นแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรการผลิต และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปรับตัวของ SME ในภาคการผลิต สอดรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านภายหลังจากโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการรวบรวม Big Data ขออุตสาหกรรมไทยในระดับมหภาค ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ให้สามารถเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม “ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานสูงและมีศักยภาพสูงในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดย พพ. มีกลไกในการกำกับดูแลโรงงานให้มีการจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในรูปของเครื่องจักร/อุปกรณ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบความคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม IDA ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการช่วยกำกับดูแลการใช้พลังงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ที่ พพ.กำกับดูแล และสามารถขยายผลให้ครอบคลุมในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆได้ในอนาคต ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยยกระดับให้การอนุรักษ์พลังงานในระดับประเทศก้าวไปอีกขั้นโดยนำนวัตกรรมด้านข้อมูลวิศวกรรมมาวิเคราะห์ ค้นหาจุดสูญเสีย และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมแบบเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง โดย พพ. พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือในโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลในระยะยาวในการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายของประเทศที่วางไว้ต่อไป” รองอธิบดี พพ. กล่าว
กระทรวงพลังงาน ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
พพ. เผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
นางสุทิศา สงวนตระกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 การสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อ นำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพในเชิงปริมาณและนโยบายการส่งเสริมรถยนต์ทางเลือกทั้งในและต่างประเทศและคาดการณ์แนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงและรถยนต์ทางเลือกในอนาคต พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ทางเลือกให้สามารถใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่เหมาะสม
พพ. แถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big Data สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big Data สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จากมาตรการในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน อาทิ มาตรการ Eco Sticker, มาตรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถไฟทางคู่, มาตรการรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น พพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำ Big Data มาใช้ในงานส่งเสริมและติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big Data เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลและติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของการพัฒนาระบบ Big Data และการถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำ Big Data มาใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการขนส่ง โดยเฉพาะในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานด้านขนส่งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
พพ. เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม" (กลุ่มที่ 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม" (กลุ่มที่ 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ณ ห้อง Ballroom AB โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)​ แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม กลุ่มที่ 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 4 ส่วน ได้แก่ (1) ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ (2) การพัฒนาบุคลากร (3) การบริหารจัดการและ IoT และ (4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยแผนดังกล่าวจะดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2580
สัมมนาแถลงผลการศึกษา "โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น(Cold Chain)"
นายชัยยุทธ สารพา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผลการศึกษา "โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น(Cold Chain)" ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำหรับการสัมมนาในวันนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาของการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับค่าพลังงานจำเพาะ และดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่งห้องเย็น และคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิในระบบห่วงโซ่ความเย็น โดยผลการศึกษาที่ได้จากโครงการ จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวซึ่งได้แบ่งมาตรการที่มีศักยภาพออกเป็นกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ตามเป้าหมายต่อไป
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวนกว่า 700 ชุด แก่ผู้แทนนิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน จากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563
พพ. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 จากบริษัทบิทไว้ส์ (ประเทศไทย)
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ประกอบด้วย หน้ากากแผ่นใส (Face Shield) เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จากนายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
พพ. รับมอบแอลกอฮอล์กลุ่มมิตรผล เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระทรวงพลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพลังงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในโอกาสที่กลุ่มมิตรผล จัดโครงการร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระทรวงพลังงาน ณ ห้อง Morning Talk อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
ข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เม.ย. 2563) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 2. นายณัฐพงศ์ แก้วศรี วิศวกรชำนาญการ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
พพ. ต้อนรับเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน ในการติดตามผลมาตรการป้องกัน COVID-19
นางสาวราตรี ไขศิลป์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการติดตามผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน โดยมีคณะผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก สำหรับโครงการ Quick Win จะพิจารณาจากโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้จะแล้วเสร็จ โดยมีกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ SCOD ภายในปี 2563 และมีความพร้อมในองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ 1) อยู่ในพื้นที่ที่มีสายส่งรองรับ 2) โรงไฟฟ้ามีความพร้อมก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จ 3) เกษตรกรมีความพร้อมในการผลิตเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้า และ 4) มีความพร้อมด้านภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่บริเวณนั้นจะต้องมีน้ำเพียงพอจะปลูกพืชพลังงาน เป็นต้น
พพ. – กฟผ. รวมพลังป้องกัน COVID-19
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รับมอบ เจลอนามัย “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 500 ขวด จากนายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
นโยบายให้ข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป้นแบบอย่างที่ดี
เจตจำนงสุจริตของ อพพ.
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ พพ.
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ในการตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของ พพ. ในด้านต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของ พพ. และ กระทรวงพลังงาน ผลและแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ พพ. และ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (Energy for all) ณ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิฒิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สัมมนาวิชาการเรื่อง “ ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคาร และโรงงานควบคุม “
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคาร และโรงงานควบคุม “ ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปี (AEDP 2015) กำหนดไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2579 จะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2553) หรือคิดเป็นปริมาณพลังงาน 131,000 ktoe และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EEP 2015) ที่กำหนดไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2579 จะต้องลดค่าความเข้มของการใช้พลังงาน หรือค่า Energy Intensity ลงให้ได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2553) หรือลดการใช้พลังงานลง 51,700 ktoe เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ 3 กลยุทธ ได้แก่ กลยุทธบังคับ , กลยุทธภาคความร่วมมือ และกลยุทธภาคการสนับสนุน โดยหนึ่งใรมาตราการภายใต้กลยุทธภาคสนับสนุนคือ มาตราการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน ได้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า และภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้าน การผลิตและใช้พลังงานทดแทนทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศ พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแล ส่งเสริมและสนันสนุนด้านการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน การผลิตและใช้พลังงานทดแทนให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปีดังกล่าว จึงต้องดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การสาธิตและแสดงเทคโนโลยี การฝึกอบรม การจัดประชุม/สัมมนา เป็นต้น โดยมีเป้าหมายคือ สนันสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ครอบคลุมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรในโรงงานและอาคารควบคุมซึ่ง พพ. มีหน้าที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินงานตามแผน และต้องกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน อีกด้วย
การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งรูปแบบของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีทั้งแบบ การฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและการฝึกภาคปฏิบัติตลอดจนการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างผู้ฝึกอบรม เปิดโอกาสในการซักถามวิทยากร โดยการอบรม มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ หลักการทำแห้งสินค้าเกษตร กลไกการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การบำรุงรักษาระบบอบแห้งฯ การผลิตผลิตภัณฑ์แห้งจากผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง ตลอดจนเคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์ด้วย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537