หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข้อมูลโรงงานผลิตเอทานอล
ข้อมูลโรงงานผลิตเอทานอล
โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและกำลังการผลิตติดตั้ง
คู่มือขอจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ข้อมูลแนะนำประกอบการขอจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องวิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราชนิดสุราสามทับ(เอทานอล)ที่นำฯ
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน
ขั้นตอนการขออนุญาตโรงงานที่จะจัดตั้งใหม่
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอล
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2(พ.ศ.2539)เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากฯ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานฯ
คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมและการใช้สิทธิและประโยชน์
การขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
คู่มือการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล
คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 แห่ง พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ.2548

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537