หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 19) ( ก.พ.54)
๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลด 1546 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่87) ( ก.พ.54)
๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลด 396 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2550
๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลด 885 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวิธีการแปลงสภาพแอลกอฮอล์
๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลด 554 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ประกาศกรมสรรพาสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิด สุราสามทับ(เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลด 1272 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 80)
๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลด 1158 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82)(มาตรการ6เดือน)
๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลด 422 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 84)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 12) ( 2 ต.ค.52)
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537