หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> นโยบายและการส่งเสริม
นโยบายและการส่งเสริม
ประกาศ พพ. เรื่อง การขอรับสิทธิลดหย่อนอากรขาเข้ารถยนต์ E 85 พ.ศ. 2554 ( ก.พ.54)
ดาวน์โหลด 500 ครั้ง
นโยบายด้านเอทานอล ตามแผนพลังงาน 15 ปี
ดาวน์โหลด 7703 ครั้ง
ประกาศ พพ. เรื่อง การขอรับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV ร้อยละ 3 พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 1)
ดาวน์โหลด 404 ครั้ง
ประกาศ พพ. เรื่อง การขอรับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV ร้อยละ 3 พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ( พ.ย.52)
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
ประกาศ พพ. เรื่อง การขอรับสิทธิลดหย่อนอากรขาเข้ารถยนต์ FFV พ.ศ. 2552 ( พ.ย.52)
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537