หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ คัน ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ELECTRIC VEHICLE รถยนต์ไฟฟ้า 100% กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทุ่งต้นงิ้ว ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการน้ำแม่โขง ตำบลนาเกียน อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านปางม่วง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ร่าง 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่โมงกลาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding) กพพ.
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 65 (ภาพรวม)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding) กพพ. ปีงบ 65
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กถผ. ปีงบ 65
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า ฝาย และอาคารบังคับน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding) กพพ ปีงบ 65
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ คัน (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบแสงสว่าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน (e-bidding) ปีงบ 65

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537