หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2564)

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2564)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ประกาศวงเงินเลื่อนเงินเดือน
คำสั่งกรอบการพัฒนาบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
วิธีปฏิบัติการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างถึงแก่ความตาย
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537