หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535(แก้ไขเพิ่มเตืม พ.ศ. 2550)
ตารางเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติ เฉพาะมาตราที่มีการแก้ไข
คู่มือความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ในส่วนของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
บทกำหนดโทษ
กฎกระทรวง ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537