หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งฯ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งฯ
- ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจากบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นนิติกรปฏิบัติการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
- ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้สำเร้จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของ สสวท. เป็นนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจากบัญชีสำนักงาน กปร. เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชีจากบัญชีกรมควบคุมมลพิษ เป็นนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) จาก สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (28 พ.ย.62)
- ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 ธ.ค. 2561)

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537