หน้าหลัก >> ข้อมูลด้านพลังงาน
ข้อมูลด้านพลังงาน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (Off grid) พลังงานน้ำ ในปี 2560
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (off grid) ก๊าซชีวภาพ รายจังหวัดในปี 2560
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ผลการดำเนินงาน (toe/ปี) รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (Off grid) ปี 2560
โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการในจังหวัด ในปี 2560
โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก
โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผลการดำเนินงาน (toe/ปี) รายจังหวัด ปี 2560
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายเข้าระบบ (Off grid) พลังงานขยะ ในปี 2560
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายเข้าระบบ (Off grid) พลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2560

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537