หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศภาครัฐและระเบียบ

ประกาศภาครัฐและระเบียบ
ร่าง มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับประชาชน
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ที่สังกัดอยู่ในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแต่ละทีม
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายปีงบประมาณ 2559
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๓/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
คำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (บ) ๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เรื่อง กำหนดแนวทางการปฎิบัติและแบบคำขอผ่อนผันการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537