หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาเพื่อออกแบบปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิด “ การสัมมนาเพื่อออกแบบปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “ เพื่อออกแบบปรับปรุงกระบวนการทำงานของ พพ. ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานทุกกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจและวิสัยทัศน์กรม เกิดการบูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการจากทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ พพ. ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
พพ. จัดสัมมนาเชิงวิชาการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 การจัดโครงสร้างของส่วนราชการ เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยในสถานการณ์ปัจจุบันความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ถือเป็นหัวใจของการดำเนินงานในการบริหารองค์กร ซึ่งจะต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดำเนินการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พพ. จับมือ 3 สมาคมวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย โดยนายธวัช มีชัย นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย โดยนายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม อาคาร 2 พพ. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
พพ. เดินหน้า MOU. สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง พัฒนาหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง โดยพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญของ พพ. เพื่อให้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำไปใช้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำไปใช้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำไปใช้ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร สำหรับนักศึกษาที่จะผ่านการเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องผ่านการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่ พพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร พร้อมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญจาก พพ.
พพ. จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ความรู้พื้นฐาน สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่เจ้าหน้าที่ พพ. จำนวน 75 คน ณ โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท และศึกษาดูงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563
พพ. จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร พพ. ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีบุคลากร พพ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 75 คน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคอาคารและที่อยู่อาศัย ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
รมว.พลังงาน สักการะพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงานและเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ร่วมสักการะศาลพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน และเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการ โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร และนำเสนอภาพรวมการบริหารงานของกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563
พพ. จัดอบรม เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ หลักสูตร “ปลุกจิตสำนึกข้าราชการไทย”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดอบรม เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ หลักสูตร “ปลุกจิตสำนึกข้าราชการไทย”ซึ่ง การอบรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพพ. เพื่อให้บุคลากรของเราได้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างทัศนคติหรือจิตสำนึก โดยเห็นความสำคัญในการทำงานที่โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์เพื่อประชาชน โดยประยุกต์จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต โดยส่งเสริมให้มีระบบและกระบานการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ณ ร.ร. ปริ้นซ์พาเลส เมื่อวันที่ วันที่ 11 ส.ค. 2563
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง "โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย"
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM สล. ปี 2563) เรื่อง "โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย" โดยมีนางสุดชีวัน เพ็งทอง นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ พพ. ได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยนำไปพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
พพ. จัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 การผลิตกล้วยตากที่ผ่านมาซึ่งยังคงใช้การตากแดดแบบธรรมชาติ มักประสบปัญหากล้วยเสียหายเนื่องจากเปียกฝน และปัญหาด้านความสะอาดจากการรบกวนของแมลงและสัตว์ต่างๆ พพ. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก โดยได้จัดสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนจำนวน 25 ระบบ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนและส่วนที่เหลือ พพ. เป็นผู้จ่ายสมทบ และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยและการทำธุรกิจกล้วยตากผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตกล้วยตากแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามรอยความสำเร็จ 9 ปี ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ในหัวข้อ “9 ปี แห่งการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ในการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่นแก๊ส ไฟฟ้า หรือน้ำมัน เป็นต้น และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์จากสภาพอากาศแปรปรวน ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
พพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเหลือง พพ. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการแสนล้านกับบทบาท ของ พพ."
นายเรืองเดช ปั่นด้วง ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM กวค. ปี 2563) เรื่อง “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการแสนล้านกับบทบาท ของ พพ." ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ พพ. ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ได้มอบหมายให้ พพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ประกอบกับโครงการดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นนโยบายด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในระดับฐานราก มีแนวคิดที่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเพื่อเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ตลอดจนก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน
พพ. มอบรางวัลประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (TEIT 2019)
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TEIT 2019) เวทีการประกวดเพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป ณ ห้องแกรนด์ เอ บี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 การประกวด TEIT 2019 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 185 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป 90 ผลงาน ประเภทหน่วยงาน 95 ผลงาน ซี่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคล 5 รางวัล ประเภทหน่วยงาน 5 รางวัล เงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท โดยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลได้แก่ ผลงาน “เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด (แสงอาทิตย์และลม)” ของนายสุวรรณ พิทักษ์สินธร และรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ผลงาน “Automated Fault Detection and Diagnostics-Based AI and IoT Platform for a Chiller Air-Conditioning System” ของบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด 2) รางวัลพิเศษ ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0” “รางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ” และ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” รวมจำนวน 16 รางวัล ซึ่งจะได้รับ โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
พพ. จัด เวทีรับความฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน EEP2018 และ AEDP2018
นาย​ยงยุทธ​ จัน​ทร​โรทัย​ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เวทีรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (EEP2018) และร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018)​ เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์​พลังงาน​ และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน​และ​พลังงาน​ทางเลือก​ที่ปฏิบัติ​ได้จริงเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์​ สปา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม​ 2563​
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผน EEP2018 ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร)
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) และรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดแผนงานฝโครงการสำคัญ เพื่อใช้ทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย พพ. ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางในครั้งนี้ ซึ่ง พพ. จะได้นำเสนอข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจใน (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป
พพ.ร่วมลงนามความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA Platform
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform ซึ่ง 13 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือแบบพหุพาคีออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี แพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform เป็นแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรการผลิต และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปรับตัวของ SME ในภาคการผลิต สอดรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านภายหลังจากโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการรวบรวม Big Data ขออุตสาหกรรมไทยในระดับมหภาค ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ให้สามารถเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม “ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานสูงและมีศักยภาพสูงในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดย พพ. มีกลไกในการกำกับดูแลโรงงานให้มีการจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในรูปของเครื่องจักร/อุปกรณ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบความคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม IDA ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการช่วยกำกับดูแลการใช้พลังงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ที่ พพ.กำกับดูแล และสามารถขยายผลให้ครอบคลุมในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆได้ในอนาคต ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยยกระดับให้การอนุรักษ์พลังงานในระดับประเทศก้าวไปอีกขั้นโดยนำนวัตกรรมด้านข้อมูลวิศวกรรมมาวิเคราะห์ ค้นหาจุดสูญเสีย และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมแบบเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง โดย พพ. พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือในโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลในระยะยาวในการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายของประเทศที่วางไว้ต่อไป” รองอธิบดี พพ. กล่าว
กระทรวงพลังงาน ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537