หน้าหลัก >> นำเสนอผลงานบุคคล

นำเสนอผลงานบุคคล
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายสันติ วันอาจ จากวิศวกรชำนาญการ เป็นวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๒๑๖ กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา กองพัฒนาพลังงานทดแทน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวเนตตี ศรีคำ จากนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ เป็นวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เลขที่ ๑๔๗ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมไบโอดีเซล กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายภมร บัมทุม จากตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฎิบัติการ เป็นวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เลขที่ ๒๐๙ กลุ่มพัฒนาพลังงาน ๒ กองพัฒนาพลังงานทดแทน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางรุ่งฤดี ฉันทวิทย์ จากตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๓๓๗ กลุ่มก๊าซชีวภาพ กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายสรวุฒิ นิจสุจกิจ จากตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เลขที่ ๑๑๑
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวพุทธชาติ น่วมจะโป๊ จากตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๕๑ สังกัดสำนักเลขานุการกรม
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายประพนธ์ ฟักอินทร์ จากตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๘๖ สังกัดกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายอศิศวัศ ศรีบาง จากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๔๑๗ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสุดใจ สิงห์สัตย์ จากตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๔๐๒ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายวริทธิรัญชน์ วรินทรปวเรศ จากตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๑๗๔ สังกัดกองพัฒนาทรัพยาการบุคคลด้านพลังงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวจิรนันท์ ฤทธิรงค์ จากตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๓๗ สังกัดสำนักเลขานุการกรม
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายบุญชัย สวนชำนิ จากตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๒๙ สังกัดสำนักเลขานุการกรม
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวจารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์ จากตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๒๗๑
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายทองเพทาย ทองดี จากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ ๓๐๙
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายชยุตม์รัฐ สายประดิษฐ์ จากตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เลขที่ ๔๑๕
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม จากตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๑๒
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายกิติชัย ศรีมูล จากตำแหน่งนักวิศวกรปฎิบัติการ เป็นนักวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๓๑๒
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวจริยา บุตรเนตร จากตำแหน่งนักวิศวกรชำนาญการ เป็นนักวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๓๗๐
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวลักขณา แย้มเพ็ง จากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ ๙๙
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายเอกลักษณ์ เลื่อนสุนทร จากตำแหน่งนักวิศวกรปฏิบัติการ เป็นนักวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๑๔๘

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537