หน้าหลัก >> นำเสนอผลงานบุคคล

นำเสนอผลงานบุคคล
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายพิเชษฐ์ เนื้อนวล จากวิศวกรปฎิบัติการ เป็นวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๒๘๕ กลุ่มเทคโนโลยีด้านความร้อน กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑ กองพัฒนาพลังงานทดแทน นางพันทิภา สุขธรรม
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวอรอนงค์ ผ่องแผ้ว
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายสุพจน์ จอมเขียว จากวิศวกรเครื่องกลปฎิบัติการ เป็นวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เลขที่ ๒๐๘ กลุ่มกลุ่มพัฒนาพลังงาน ๒ กองพัฒนาพลังงานทดแทน
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวลัดดา แกล้วเกล้า กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕ กองเชื้อเพลิงชีวภาพ นางสาวสุธารี เกียรติมั่น กองเชื้อเพลิงชีวภาพ
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายธีรนัย กาเขียว จากวิศวกรปฎิบัติการ เป็นวิศวกรชำนาญการ เลขที่ ๒๔๘ กลุ่มวิชาการ กองพัฒนาพลังงานทดแทน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายวโรตม์ ชอินทรวงศ์ จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ ๓๑๓ กลุ่มประสานความร่วมมือด้านพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายมโน จันทร์กระจ่าง จากนักวิชาการพลังงานปฎิบัติการ เป็นนักวิชาการพลังงานชำนาญการ เลขที่ ๑๗๗ กลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายสุทธิชาติ แสงสุวรรณ์ จากวิศวกรชำนาญการ เป็นวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๙๘ กลุ่มกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน กองกำกับการอนุรักษ์พลังงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายสยาม มัชฌิมา จากวิศวกรชำนาญการ เป็นวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๑๓๔ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเอทานอล กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของนางสาว ธัญนรัตน์ ล้อศิริรัตน์ จากนักวิชาการพลังงานปฎิบัติการ เป็นนักวิชาการพลังงานชำนาญการ เลขที่ ๑๖๘ กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ๒ กองพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายสันติ วันอาจ จากวิศวกรชำนาญการ เป็นวิศวกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๒๑๖ กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา กองพัฒนาพลังงานทดแทน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวเนตตี ศรีคำ จากนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ เป็นวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เลขที่ ๑๔๗ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมไบโอดีเซล กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายภมร บัมทุม จากตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฎิบัติการ เป็นวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เลขที่ ๒๐๙ กลุ่มพัฒนาพลังงาน ๒ กองพัฒนาพลังงานทดแทน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางรุ่งฤดี ฉันทวิทย์ จากตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๓๓๗ กลุ่มก๊าซชีวภาพ กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายสรวุฒิ นิจสุจกิจ จากตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เลขที่ ๑๑๑
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นางสาวพุทธชาติ น่วมจะโป๊ จากตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๕๑ สังกัดสำนักเลขานุการกรม
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายประพนธ์ ฟักอินทร์ จากตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๘๖ สังกัดกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้น ของ นายอศิศวัศ ศรีบาง จากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ ๔๑๗ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537