หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิศวกรระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๕ กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑ กองพัฒนาพลังงานทดแทน (15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๒ กองพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน (14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จากผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่่งนักทรัพยากรบุคคล (11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จากผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.) ของ สสวท. (13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑ กองพัฒนาพลังงานทดแทน (10 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการและกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งที่ ๓๐๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศกรระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕ กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนร (19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๐๙ สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๔๑๗ สังกัดศูนย์เทคโนโลยียสารสนเทศและการสื่อสาร (27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวืชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๔๐๒ สังกัดศูนย์เทคโนโลยียสารสนเทศและการสื่อสาร (27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวืชาการพลังงาน ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๗๔ สังกัดกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๘๖ สังกัดกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๕๑ สังกัดสำนักเลขานุการกรม (27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๓๗ สังกัดสำนักเลขานุการกรม (27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537