หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม พพ. (25 ต.ค. 2564)
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (8 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (30 มี.ค. 2564)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๐ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (18 ก.พ. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (11 ก.พ. 2564)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิศวกรระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๕ กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑ กองพัฒนาพลังงานทดแทน (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๒ กองพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน (14 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จากผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (14 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่่งนักทรัพยากรบุคคล (11 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จากผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.) ของ สสวท. (13 ก.ค. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑ กองพัฒนาพลังงานทดแทน (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการและกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (28 เม.ย. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งที่ ๓๐๗ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (28 เม.ย. 2563)
ประกาศกรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศกรระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕ กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (28 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนร (19 พ.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๐๙ สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (9 ต.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๔๑๗ สังกัดศูนย์เทคโนโลยียสารสนเทศและการสื่อสาร (27 ก.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537