หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๘ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต (ด้านพลังงานทดแทน) ในการจัดการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ ศูนย์บริการวิขาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งใหม่ครุภัณฑ์หัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวม และเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยาทองผาภูมิ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ASUS หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๙๐๒-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์บริการวิขาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๕๓ ศูนย์บริการวิขาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์บริการวิขาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๓ รายการ ศูนย์บริการวิขาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์ลานไกไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ฟูจิ ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๐๔๐-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๗กญ-๗๐๙๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๑๐๓-๐๐๐๖ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน วข-๒๙๐๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๑๐๓-๐๐๐๘ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาโครงการ จำนวน ๒๘ รายาการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กล่อง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๑๖ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ ประกอบการถ่ายทอด เพื่อใช้ในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๒ ลูก ใช้กับรถยนต์ทะเบียน ๕ฝ-๒๑๙๐ กทม. และทะเบียน กง-๗๐๙๙ ราชบุรี ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานฯ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537