หน้าหลัก >> รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)
รายงานประจำปี 2560 (ภาษาไทย)
รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)
รายงานประจำปี 2559 (ภาษาไทย)
รายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015)
รายงานประจำปี 2558 (ภาษาไทย)
รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014)
รายงานประจำปี 2557 (ภาษาไทย)
รายงานประจำปี 2557 (ภาษาไทย)
รายงานประจำปี 2556 (ANnual Report 2013)
Thailand has been driven through the rapid economic sectors’ development towards the more competitiveness and challenges. The fast economic growth rate has been reflected by the country’s GDP which was dramatically increased by 2.9% in 2013
รายงานประจำปี 2556 (ภาษาไทย)
ปี 2556 มีการขับเคลื่อน พัฒนาภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว
รายงานประจำปี 2555 (ภาษาไทย)
ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคส่วนหลักอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมและการบริหาร ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตร เป็นต้น ..
รายงานประจำปี 2555 (Annual Report 2012 )
The country’s economy has now been driven fast in some major sectors as industry, goods and services, transportation and agriculture. After the severe crisis of natural disaster which resulted in economic sluggish for quite a while,
รายงานประจำปี 2554 (Annual Report 2011 )
Industrial development is the main driving force for Thailand's economic growth. It is however the major sector that consumes a lot of energy whose sources heavily rely on imported fossil fuels.
รายงานประจำปี 2554 (ภาษาไทย)
ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมนี้ถือเป็นภาคส่วนหลักที่มีความต้องการใช้พลังงานอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ..
รายงานประจำปี 2554 เหมืองถ่านหิน
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิสที่มีปริมาณสำรองมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ มีแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ทั่วไปในทุกประเทศทั่วโลกซึ่งมีปริมาณสำรองประมาณ 909,000..
รายงานประจำปี 2553 (Annual Report 2010.)
The rise of average global surface temperature causes rapid change in the world's climate year-by-year, due largely to fast growing demand of energy consumption and production..
รายงานประจำปี 2553 (ภาษาไทย)
จากผลของสภาวะอากาศโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นทุกปี ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากภาคการผลิตพลังงาน..
รายงานประจำปี 2553 เหมืองถ่านหิน
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิสที่มีปริมาณสำรองมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ มีแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ทั่วไปในทุกประเทศทั่วโลกซึ่งมีปริมาณสำรองประมาณ 909,000..
รายงานประจำปี 2552 (ภาษาไทย)
ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมถือเป็นกลุ่มหลัก ที่ความต้องการใช้พลังงานอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ...

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537