หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง สถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ASEAN Center fot Energy รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง Executive Director (ED)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
งานอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร และผู้เชี่ยวชาญ กรมทรัพยากรน้ำ
กระบวนการทำงาน (Process) ของศูนย์บริการวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เผยแพร่บทความ เรื่อง การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์, การเงินและแบบจำลองสำหรับโครงการพลังงานทดแทน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุ
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๔๙ (ปีปฏิทิน)
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537