หน้าหลัก >> เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับการทำเกษตรกรรม ในโรงเรือน (Greenhouse) จากแนวคิดนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system)
เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system)
เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system)
การผลิตน้ำร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ
การผลิตน้ำร้อนชนิดใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน
การผลิตน้ำร้อนชนิดผสมผสาน
การอบแห้งระบบ Passive
การอบแห้งระบบ Active
การอบแห้งระบบ Hybrid

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537