หน้าหลัก >> แผน - ผลการดำเนินงานและอื่นๆ
แผน - ผลการดำเนินงานและอื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ2) แผนพลังงานทดแทน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ2) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.) แผนพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เงินกองทุนอนุรักษ์)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562
แนวทางปฎิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 151 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.0/ว 119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562
แนวทางปฎิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมหรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การซักซ้อมความเข้าใจการปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537