ความเป็นมาของการใช้แก๊สโซฮอล์ในประเทศไทย การผลิต แก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวเมื่อปี 2528 โดยโครงการส่วนพระองค์ ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากอ้อย หลังจากนั้นก็เกิดความตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาและนำไป ทดสอบกับเครื่องยนต์ ในปี 2543 ปตท.ดำเนินการทดสอบการใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์ พบว่า ช่วยลดมลพิษ ประหยัดน้ำมัน และไม่มีผลต่อสมรรถนะ และได้มีการผลิตแอลกอฮอล์จากหัวมันสด โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ซึ่งจะส่งให้โรงกลั่นของบางจากผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ ซึ่งได้ทดลองจำหน่ายเมื่อปี 2544 ในสถานีบริการน้ำมันของบางจาก 5 แห่งในเขตกรุงเทพฯ โดยมีราคาจำหน่ายต่ำกว่าน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 95 เล็กน้อย ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่น่าพอใจ ปัจจุบันมีบริษัทค้าน้ำมันจำนวน 11 รายที่จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์
นโยบาย, ประกาศและ ฐานข้อมูล ( Policy, Announcements & Database )
นโยบายและการส่งเสริม
ประกาศ พพ. เรื่อง การขอรับสิทธิลดหย่อนอากรขาเข้ารถยนต์ E 85 พ.ศ. 2554 ( ก.พ.54)
นโยบายด้านเอทานอล ตามแผนพลังงาน 15 ปี
ประกาศ พพ. เรื่อง การขอรับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV ร้อยละ 3 พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 1)
ประกาศ พพ. เรื่อง การขอรับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV ร้อยละ 3 พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) ( พ.ย.52)
ประกาศ พพ. เรื่อง การขอรับสิทธิลดหย่อนอากรขาเข้ารถยนต์ FFV พ.ศ. 2552 ( พ.ย.52)
ดูทั้งหมด..     
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพ.ศ.2549
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง เอทานอลแปลงสภาพ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง แก้คำผิดเอทานอลแปลงสภาพ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐานพ.ศ.2551
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์พ.ศ.2551 (เพิ่ม E85)
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ.2553
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553
ดูทั้งหมด..     
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 19) ( ก.พ.54)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่87) ( ก.พ.54)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2550
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวิธีการแปลงสภาพแอลกอฮอล์
ประกาศกรมสรรพาสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิด สุราสามทับ(เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 80)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82)(มาตรการ6เดือน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 84)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 12) ( 2 ต.ค.52)
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12
ดูทั้งหมด..     
เอทานอล
ข้อมูลเอทานอลประจำเดือน ปี 64
ข้อมูลเอทานอลรายปี
ข้อมูลเอทานอลประจำเดือน ปี 63
คู่มือการส่งออกเอทานอล
ข้อมูลเอทานอลประจำเดือน ปี 62
ข้อมูลเอทานอลประจำเดือน ปี 61
ข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้และการส่งออก ปี 2550 - 2560
ข้อมูลการผลิตเอทานอลแยกตามวัตถุดิบ ปี 2552-60
การขออนุญาตส่งออกเอทานอลความแรง 99.5 ดีกรี ปี 56
การใช้งานแก๊สโซฮอล์
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E10 ได้
รถยนต์ที่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ได้
สรุปผลการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รถยนต์หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ดูทั้งหมด..     
ข้อมูลโรงงานผลิตเอทานอล
โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและกำลังการผลิตติดตั้ง
คู่มือขอจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ข้อมูลแนะนำประกอบการขอจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องวิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราชนิดสุราสามทับ(เอทานอล)ที่นำฯ
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน
ขั้นตอนการขออนุญาตโรงงานที่จะจัดตั้งใหม่
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอล
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2(พ.ศ.2539)เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากฯ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานฯ
คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมและการใช้สิทธิและประโยชน์
การขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
คู่มือการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล
คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 แห่ง พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ.2548
ดูทั้งหมด..     

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เธŸเธฃเธต เธชเธฅเน‡เธญเธ•เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธŸเธฃเธตเน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ• เธชเธฅเน‡เธญเธ• เธšเธฒเธ„เธฒเธฃเนˆเธฒ เธชเธฅเน‡เธญเธ•เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเธŸเธฃเธตเน€เธ„เธฃเธ” เธšเธฒเธ„เธฒเธฃเนˆเธฒ เธชเธนเธ•เธฃเธšเธฒเธ„เธฒเธฃเนˆเธฒ KU CASINO KUBET เธ‹เธญเธ„เน€เธเธญเธฃเนŒเธฅเธตเธ เธชเธฅเน‡เธญเธ• เธ„เธฒเธชเธดเน‚เธ™เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เธŸเธฃเธต GCLUB w88 เธšเธฒเธ„เธฒเธฃเนˆเธฒ pantip