การดำเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมของ พพ.คณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ.
ครบวาระ/รอการแต่งตั้ง
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
     
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
     
การดำเนินการ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
     
คำสั่ง / ประกาศต่างๆ
ประกาศ พพ. เรื่อง นโยบายการพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อบังคับ พพ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2552
     
ร้องเรียน
     


คณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ.

- ครบวาระ/รอการแต่งตั้ง -

.9ssibck
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537