จริยธรรมข้าราชการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑)
ประกาศแต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติม) ( ธ.ค.59)
ประกาศแต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศแต่งตั้ง
อำนาจหน้าที่
     
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การนำเสนอกรณีศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมให้ประสบผลสำเร็จ”
เอกสารประกอบการบรรยาย “ กลยุทธ์และแนวการส่งเสริมจริยธรรมให้ประสบผลสำเร็จ”
บุคลากร
อำนาจหน้าที่
     
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน
พพ. ประชุมคณะทำงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
พพ. จัดฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ " ข้าราชการไทยไม่โกง "
การอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน "
การอบรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2560
การสัมมนาให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
สรุปผลดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
การให้และรับของขวัญของราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ พพ. ในระดับสูงมาก
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.7/ว 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)
     
ประกาศและข้อกำหนด
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2560 -2564
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประกาศนโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ.
แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่่นใด
ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ประกาศ เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริต และช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ข้อบังคับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ
     
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียนการฝ่าฝืนจริยธรรม

การจัดการข้อร้องเรียน

  • กลไกการดำเนินการกรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
  • ทาง Website : คลิกที่นี่
  • ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง :
    1. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ
    2. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ.

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

ประธานกรรมการ
เกียรติประวัติ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์

กรรมการ
เกียรติประวัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นางสาวราตรี ไขศิลป์

กรรมการ
เกียรติประวัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางสาวบุญศรี โชติวรรณวิรัตน์

กรรมการ
เกียรติประวัติ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเฉลิมชัย ผดุงหัส

กรรมการ
เกียรติประวัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ทรงงาม

กรรมการ
เกียรติประวัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ

นายดำรงค์ ปิยารมณ์

กรรมการ
เกียรติประวัติ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ข่าว update
พพ.ได้รับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมากโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2558
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พพ. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2557
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2556
สรุปผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2556
อ่านทั้งหมด..     
ทำเนียบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการชุดที่ 4 (23/03/2561)
คณะกรรมการชุดที่ 3 (แก้ไขครั้งที่2) (18/01/2560)
คณะกรรมการชุดที่ 3 (แก้ไข) (23/03/2559)
คณะกรรมการชุดที่ 3 (09/09/2558)
คณะกรรมการชุดที่ 2 (01/05/2558)
คณะกรรมการชุดที่ 1 (01/05/2558)
     

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537