ไบโอดีเซล
ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากที่ผลิตจากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม สบู่ดำ มะพร้าว ทานตะวัน ถั่วเหลือง เมล็ดเรพ และน้ำมันพืช/น้ำมันสัดว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาทำปฏิกิริยาทางเคมี "transesterification" ร่วมกับเมทานอลจนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เรียกว่า "ไบโอดีเซล" หรือ "B100"
โครงการด้านไบโอดีเซล
ปี 2554
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อการใช้บี 20 แทนน้ำมันม่วงในเรือประมง
โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวภาพ (Biomass to Liquid) ระดับเชิงพาณิชย์
ดูทั้งหมด..     
ปี 2553
โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล (Biomass to Liquid) ระดับเชิงพาณิชย์
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาสร้างความเข้าใจการกำหนดคุณภาพน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5
โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันที่สหกรณ์บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ดูทั้งหมด..     
ปี 2552
โครงการวิจัยสาธิตและจัดทำเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้ระบบล้างน้ำ
ค่าจ้างออกแบบระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร
ดูทั้งหมด..     
ปี 2551
โครงการทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์รอบต่ำ
ค่าจ้างประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพ
โครงการพัฒนาประเมินผลและเสนอแนะด้านบริหารจัดการโครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน
ดูทั้งหมด..     
ปี 2550
โครงการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงแบบครบวงจร
โครงการศึกษารูปแบบองค์กรการจัดการบริหารเชื้อเพลิงชีวภาพ
โครงการทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์รอบต่ำ
ดูทั้งหมด..     
ปี 2549
การคัดเลือกพันธุ์สบู่ดำเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
การพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่จังหวัดกระบี่
ดูทั้งหมด..     
ปี 2548
เผยแพร่ต้นแบบการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลขนาดเล็กในชุมชน
ศึกษาความเหมาะสมในการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันและไขมัน
ดูทั้งหมด..     
ปี 2547
การศึกษาออกแบบการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลนำร่องระดับชุมชน
ดูทั้งหมด..     
เกี่ยวกับ ไบโอดีเซล
ข้อมูลไบโอดีเซลประจำเดือน
ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ
รายชื่อไบโอดีเซลชุมชน 72 แห่ง "โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน"
ดูทั้งหมด..     
ราคาไบโอดีเซลและข้อมูลผู้ผลิต
ราคาผลปาล์มทั้งทะลาย น้ำหนัก > 15 กก. และ ราคาน้ำมันปาล์มดิบ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล
ราคาไบโอดีเซลอ้างอิง
ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล (B100) ของประเทศไทย
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซล (B100)
วิธีการกำหนดราคาไบโอดีเซล
ศักยภาพของสบู่ดำ
ดูทั้งหมด..     
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2562
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2560
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2555 (2)
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2555 (1)
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549
ดูทั้งหมด..     
ผลทดสอบการใช้ไบโอดีเซล
ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์, อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน, อัตราการปล่อยมลพิษ
ดูทั้งหมด..     
การดำเนินงานของพพ.
2550
2549
2548
การส่งเสริมการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ดูทั้งหมด..     
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Biofuel Database in East Asia
Biodieselbr Online Ltda
Pacific Biodiesel
European Biodiesel Board
National Palm Oil Board
Malaysian Palm Oil Board
ดูทั้งหมด..     
.9ssibck
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537