ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยเรื่อง Solar Rooftop PV

วันที่ 27 พ.ค. 2564 share facebook
       นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยเรื่อง Solar Rooftop PV ผ่านระบบการประชุมทางไกล สำหรับโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. กับ International Copper Association (ICA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคนิคของไทยเรื่อง Solar Rooftop PV ในกลุ่มผู้ออกแบบและผู้ติดตั้ง รวมทั้ง พิจารณาถึงแนวทางการออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการอบรมในด้านนี้ ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบาย/แผนงานการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
     การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสมาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พพ. กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรการอบรม Solar Rooftop PV ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้น รวมถึง รับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวความคิดในการออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการอบรม (National Certification Scheme) ที่ประชุมฯ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างมาก อาทิ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรพิจารณาแก้ไขให้มีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ การสลับหัวข้อหลักสูตรในแต่ละวันการอบรมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม การพิจารณาเพิ่มหัวข้อการอบรม เช่น การประเมินสมรรถนะระบบตามมาตรฐาน IEC61724 การประเมินโครงสร้างหลังคา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และประสบการณ์ตรงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งโครงการฯ จะนำข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับในวันนี้ไปพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรภายใต้โครงการฯ ต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537