ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุม The Energy Transition and Food Systems for Sustainable Development

วันที่ 27 พ.ค. 2564 share facebook
     นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลง (Intervention) ในการประชุม The Energy Transition and Food Systems for Sustainable Development ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมหลัก The 21st IRENA Council โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานหมุนเวียนและระบบอาหารในมุมมองที่ช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการเร่งการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน อันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้แทนทั่วโลกในประเด็น (1) ภาครัฐและหุ้นส่วนในการพัฒนามีความพยายามที่จะสร้างความมั่นมั่นใจได้ว่าเป้าหมายในการให้ความสำคัญด้านพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ไม่ทำให้เกิดความวิกฤติด้านอื่นๆ เช่น ความมั่นด้านพลังงาน (2) มั่นใจได้หรือไม่นโยบายและการดำเนินงานทั้งด้านพลังงานและอาหารได้ถึงนำมาพิจารณาในมุมมองด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของสังคม ที่จะได้รับจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระบบอาหาร และ (3) ความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยอย่างไร ในด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานโดยสาธารณะชนและภาคเอกชนเพื่อหาทางออกด้านพลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง ระบบอาหารในบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
           นายประเสริฐ ได้เน้นย้ำว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างน้ำ พลังงานและอาหาร (Water-Energy-Food Nexus) โดยผ่านการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติทั้ง 3 ภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างรอบด้าน ภายใต้แนวคิด BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานและอาหาร โดยภาครัฐได้มีการบูรณาการระหว่างแผนในการเพิ่มประสิทธิผลของพืชพลังงานควบคู่กับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยได้ยกตัวอย่างมาตรการ/โครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นชีวมวลและก๊าซชีวภาพ และมาตรการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง ทั้งนี้ นายประเสริฐ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากการบูรณาการแผนงานในทุกภาคส่วนตามข้างต้นแล้ว การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากต่างประเทศ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การลงทุน รูปแบบธุรกิจต่างๆ ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ประเทศไทยได้สามารถเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่ง พพ. ก็มีความพร้อมและยินดีที่จะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537