ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand

วันที่ 21 พ.ค. 2564 share facebook
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจำรัส กังน้อย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม พร้อมกับพลังงานจังหวัดเชียงราย อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานระหว่างประเทศผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ คือ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) และทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA) รวมทั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณในการดำเนินโครงการจาก ESCAP และ IRENA เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้สอดรับกับแผน AEDP 2018, EEP 2018 และ SDG7 โดยการใช้เครื่องมือ NEXSTEP และ PURE ที่พัฒนาขึ้นมาจากสองหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับจังหวัดให้สามารถนำเครื่องมือที่ดังกล่าวไปใช้เพื่อการจัดทำแผนงานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับจังหวัดได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินโครงการ เช่น เครื่องมือ/วิธีการการดำเนินงาน แผนงาน โครงการกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ เป็นต้น ในพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งการหารือในรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลในช่วงการระบาดของโควิด-19 การขอความอนุเคราะห์เรื่องการเก็บข้อมูลของแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ พร้อมที่จะทำงานและประสานงานร่วมกับคณะทำงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการฯ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป

โดย พพ. คาดว่า การดำเนินโครงการความร่วมมือในการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน ใน 3 จังหวัดเป้าหมายครั้งนี้ จะใช้เป็นกรณีศึกษาในการศึกษาและวางแผนงานด้านการพัฒนาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานในจังหวัดอื่นๆ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537