ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand

วันที่ 24 มี.ค. 2564 share facebook
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และผู้แทน พพ. จากกองต่างๆ โดยมีพลังงานจังหวัดเชียงราย พลังงานจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ในรูปแบบออนไลน์

โครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand เป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. กับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA) และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับจังหวัด โดยใช้เครื่องมือ National Expert SDG Tool for Energy Planning (NEXSTEP) และ Planning Platform for Urban Renewable Energy (PURE) และการประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการ Kick-Off การดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และแผนงานในการดำเนินโครงการฯ รวมถึง การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและการประสานงานขอเข้าพบหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ ต่อไป

ถ่ายภาพ : จักรกฤต นิยมทัศน์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537