ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การจัดงานนิทรรศการและงานออกร้านผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 20 มี.ค. 2564 share facebook
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการและงานออกร้านผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ตามแนวพระราชดำริ ซึ่ง พพ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม ในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด จำนวน 14 ระบบ พร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ และได้จัดให้มีงานออกร้านแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยพาราโบล่าโดม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน และสร้างเครือข่ายเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564

เรียบเรียง : ชัยวัฒน์ ไชยสุข
ถ่ายภาพ : กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537