ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เข้าจัดนิทรรศการฯ ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป์นพลเมืองดีตามรอยพรยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เข้าจัดนิทรรศการฯ ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป์นพลเมืองดีตามรอยพรยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียน และนักศึกษา และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฎิบัติตามรอยยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม โดยในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537