ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุม The 1st APEC Workshop on Exploring Co-Benefit Opportunities for Renewable Energy and Energy Efficiency Projects in the APEC Region

วันที่ 19 มี.ค. 2564 share facebook
        นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม The 1st APEC Workshop on Exploring Co-Benefit Opportunities for Renewable Energy and Energy Efficiency Projects in the APEC Region โดยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ Exploring Co-Benefit Opportunities for Renewable Energy and Energy Efficiency in APEC Region และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก APEC Fund ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 80 คนจาก 13 เขตเศรษฐกิจเอเปก ณ ห้องประชุม 603 พพ. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
        การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่และนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กันภายในภูมิภาคเอเปก รวมถึง การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานต่อไป โดยในที่ประชุมฯ มีการนำเสนอแนวปฏิบัติดีเลิศด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานจากประเทศต่างๆ อาทิ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน จีน เป็นต้น และมีกิจกรรมการระดมสมองเพื่อหารือและจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับโครงการร่วมระหว่างพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537