ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุม Kick-off Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยเรื่อง Solar Rooftop PV

วันที่ 10 มี.ค. 2564 share facebook
        นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุม Kick-off Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยเรื่อง Solar Rooftop PV ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคาร ๗ พพ. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจาก International Copper Association (ICA) และมีบริษัท Bright Management Consulting เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนจาก คณะทำงาน พพ. ผู้แทน ICA และทีมที่ปรึกษา เพื่อหารือถึงแนวทาง แผนงาน และกิจกรรมที่จะดำเนินให้ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
         ในภาพรวม โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคนิคของไทยในเทคโนโลยี Solar Rooftop PV ในกลุ่มผู้ออกแบบและผู้ติดตั้ง รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางการออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการอบรมในด้านนี้ ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบาย/แผนงานการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย มีกิจกรรมหลัก ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) การปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมภาษาไทย ๒) การจัดฝึกอบรม Training of Trainers และ Training of Trainee และ ๓) การศึกษาและพัฒนาระบบการรับรองการฝึกอบรมด้าน Solar PV Rooftop ของประเทศไทย ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และเป็นตัวอย่างให้กับอาเซียนต่อไป
 
 ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537