แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) ประจำปี 2564
share facebook
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปี 2564
ดัชนีความโปร่งใส
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้างหน่วยงาน
O2    ข้อมูลผู้บริหาร
O3    อำนาจหน้าที่
O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
O5    ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7    ข่าวประชาสัมพันธ์
O8    Q & A
O9    Social Network
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10  แผนดำเนินงานประจำปี 2564
O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
link1 / link2 / link3 / link4 / link5 / link6 / link7
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
O17  E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2564
O23  สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ ปี 2564
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2564
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2564

 link1 / link2

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ.2564
ช่องว่าง
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2564
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ. 2564
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2564
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537