ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร

วันที่ 4 มี.ค. 2564 share facebook
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ซึ่งในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยการประชุมครั้งนี้ พพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายแก่กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล อันจะเป็นการช่วยลดค่าสาธารณูปโภคของแต่ละหน่วยงาน และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้สามารถขายคืนกลับในอัตราตามที่ มติ กพช. กำหนด

เรียบเรียง จารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์, ชัยวัฒน์ ไชยสุข
ถ่ายภาพ อากร สร้อยแก้ว

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537