ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง "โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย"

วันที่31 ก.ค. 2563 share facebook
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM สล. ปี 2563) เรื่อง "โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย" โดยมีนางสุดชีวัน เพ็งทอง นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ พพ. ได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยนำไปพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537