งานบริการ >> สถิติพลังงาน (Energy Statistics) >> ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย
ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มกราคม - ธันวาคม 2562

วันที่27 มี.ค. 2563 share facebook
 
หน่วย : กายภาพ (Unit : Physical)
ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มกราคม - ธันวาคม 2562 (Table of Thailand Energy Balance Jan - Dec 2019 ) (Excel, PDF)

หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (Unit : ktoe)
ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มกราคม - ธันวาคม 2562 (Table of Thailand Energy Balance Jan - Dec 2019 ) (Excel, PDF)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537