พพ. เดินหน้า MOU. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพิ่มความร่วมมือการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
วันนี้ (11 ก.พ. 2563) นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เข้าร่วม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง พพ. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารจากสองหน่วยงาน เข้าร่วมงาน
นายยงยุทธ กล่าวว่า พพ. ได้เดินหน้ายกร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิด การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้ว และอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อประกาศบังคับใช้ภายในปี 2563 นี้ พพ. จึงเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ดังกล่าว โดยมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้ออกแบบ เจ้าของ อาคาร สถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง ฯลฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจพร้อมรับการบังคับใช้ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ การลงนาม MOU ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันนี้ พพ. ได้รับความร่วมมือและการ สนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารทางการแพทย์และ สาธารณสุข ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกัน เพื่อเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารอนุรักษ์ พลังงาน และเป็นก้าวสำคัญ ที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ดำเนินการร่วมกันต่อไป
สำหรับรายละเอียดความร่วมมือใน MOU ครั้งนี้ พพ. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะร่วมส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้สู่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท ขนาดของอาคาร มาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ด้านความคืบหน้า การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์ BEC ดังกล่าว พพ. ได้ดำเนินการลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานที่สำคัญ ๆ แล้ว เช่น หน่วยงานเทศบาลท้องถิ่น 9 แห่ง อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา เมือง พัทยา สภาวิชาชีพ 2 แห่ง บริษัทเอกชน 7 แห่ง อาทิ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย 11 แห่ง อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น
พร้อมการให้บริการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 807 แห่ง แบ่งเป็นอาคารภาครัฐ 503 อาคาร และเอกชน 304 อาคาร จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม BEC ให้กับ สถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจ 3,200 คน และการฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร ซึ่งปัจจุบันมีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้ว 400 คน ซึ่ง พพ. ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร 1,000 คน ในปี 2565

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537