พพ. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุนต่างประเทศ
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop on Developing International Project and Enhancing Communication & Network Skills เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ การเรียนรู้กระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อหาแหล่งทุนในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านพลังงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม โดยทีมวิทยากรได้จัดกิจกรรม ทั้งในส่วนของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิธีการ รวมถึงเทคนิคที่สำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อหาแหล่งทุนจากต่างประเทศ การจัดอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 34 คน จัดการอบรม ณ โรงแรม A ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537