พพ. ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. และ ธพว. หนุนเกษตรกร ใช้พลังงานทดแทน ยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใช้พลังงานสะอาด ก้าวทันเทรนด์โลกยุคใหม่
share facebook
วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมลงนาม เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับเกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) สถาบันเกษตรกร และธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น (Productivity) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า "พพ. มีภารกิจในการวิจัย ศึกษา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างแพร่หลาย เช่นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ดังโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2562 นี้ พพ. ให้การสนับสนุนบางส่วนประมาณร้อยละ 30 ของเงินลงทุนติดตั้งระบบฯ โดยมีแผนการสนับสนุนปีละ 5,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รวมพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร ภายใน ปี พ.ศ. 2569” "นอกจากนี้ พพ.ได้ดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า และในส่วนภาคเกษตรกรรม พพ. ได้ดำเนินโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม โดยสนับสนุนในด้านองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และ การนำระบบ IoT มาใช้จัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์ม โดย พพ. ให้การสนับสนุนเงินลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 สำหรับการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยดำเนินการสาธิตไปแล้ว 19 ฟาร์ม และอยู่ระหว่างสาธิตเพิ่มเติมอีก 30 ฟาร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการSME ขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในรูปของสินเชื่อหรือเงินร่วมลงทุน” นางสาวนวลจันทร์กล่าว นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า "ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนภายใต้หลัก ธ.ก.ส. Go Green โดยดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนให้แก่ลูกค้าที่ผลิตเกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือวิถีชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นการดูแลสุขภาพ และคืนคุณค่าสู่สังคม นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร ได้ใช้ช่องทางของธนาคารในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ พพ. และ ธ.ก.ส. ยังร่วมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองฝ่าย ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การยกระดับที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป” นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า "ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา จึงมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะภาคเกษตรระดับชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้ปรับตัวนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทน ซึ่งจะก่อประโยชน์ทั้งเชิงธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน สินค้าได้มาตรฐานสามารถเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดได้กว้างขวาง โดย ธพว. พร้อมสนับสนุนด้านความรู้ ช่วยให้เอสเอ็มอีได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาด โดยส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพทำกล้วยตาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ผลิตโดยใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคู่กับการเติมเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น "สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” ผ่อนนาน 7 ปี บุคคลธรรมดา ใน 3 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 0.417% ต่อเดือน แต่หากยกระดับเป็น "นิติบุคคล” คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก เหลือเพียง 0.25% ต่อเดือน และ "สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ตลอดอายุสัญญา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตรหมายอันดี ก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537