สัมมนา “การศึกษาต้นทุนและการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย"
share facebook
วันนี้18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ปทุมวัน พริ้นเซส กรุงเทพฯ นายกิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน เป็นประธานเปิด การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "การศึกษาต้นทุนและการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อ นำหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตมาประยุกต์ใช้ศึกษาและประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงต้นทุนทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นทั้งวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากเทคโนโลยีเตาเผาขยะ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและการดำเนินการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน และ เพื่อเป็นข้อมูลและองค์ความรู้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากขยะที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและภาพรวมของประเทศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537