กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานประชุมนานาชาติเรื่อง “International Workshop on Energy Transition through Smart Grid Realization for ASEAN & BIMSTEC” (29-30 ตุลาคม 2562) ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ.เชียงใหม่
share facebook
       พพ. ได้จัดงานประชุมนานาชาติเรื่อง"International Workshop on Energy Transition through Smart Grid Realization for ASEAN & BIMSTEC” (29-30 ตุลาคม 2562) ณ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่
       เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสมาร์ทกริด ด้านนโยบาย เทคโนโลยี ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละประเทศ และกรณีศึกษาโครงการทางด้านสมาร์ทกริดในภูมิภาคอาเซียนและบิมสเทค ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับยุค Energy transition โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 50 คน ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการไฟฟ้า ภาครัฐจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและบิมสเทค และภาคเอกชนของไทย
       ประธานในพิธี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายของประเทศไทยสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยได้นำเสนอในประเด็นของแผน PDP2018 นโยบาย 4D1E (Decentralization, Digitalization, Decarbonization, Deregulation and Electrification) และแผนบูรณาการพลังงานทดแทน ดร.ประเสริฐ ได้เน้นย้ำว่า กฎหมายและนโยบายนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสมาร์ทกริดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
       Dr. Richard Rocheleau, Director of Hawaii Natural Energy Institute (HNEI), University of Hawaii ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาพลังงานและระบบสมาร์ท กริดทั้งในเชิงนโยบายและเทคโนโลยี โดยได้มีความร่วมมือกับ HICO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐฮาวาย ในการวางแผน ออกแบบ และติดตั้งระบบพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือในการช่วยผลักดันด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้แก่ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน
       ดร.ภานุพงศ์ สาธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้นำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาสมาร์ทกริดของประเทศไทย (2558-2579) ซึ่งเป็นการสนับสนุนในการจัดหาไฟฟ้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการ มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน รวมถึงการบริการที่มีคุณภาพเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
       ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เสนอกลยุทธ์ขององค์กร กรอบการดำเนินงาน โครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน อุปสรรคในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด และแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดี องค์กรเหล่านี้ได้ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดตามแผนแม่บทการพัฒนาสมาร์ทกริดของประเทศไทย (2558-2579) โดย 3 การไฟฟ้าได้เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดให้มีความทันสมัยโดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์สาธิตตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับเทศบาล จนถึงระดับเมือง ซึ่งในแต่ละระดับมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด และนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ส่วนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนั้นมีการดำเนินการด้านระบบ Microgrid และ Mini microgrid จากพลังงานน้ำ ให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านที่สายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงมาเป็นระยะเวลาอันยาวแล้ว    
       ตัวแทนของภาครัฐจากภูมิภาคอาเซียนและบิมสเทค ประกอบด้วย ภูฐาน อินโดนีเซียม สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้นำเสนอแผนและนโยบายและการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของประเทศ ซึ่งมีหลายประเทศได้นำเสนอ Smart Grid Roadmap แต่บางประเทศเช่น ภูฐาน และ สปป.ลาว มีเพียงนโยบายด้านพลังงานทดแทน แต่มีความสนใจในการพัฒนานโยบายและสนับสนุนระบบสมาร์ทกริดเพื่อสร้างความมั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับระบบสายส่งภายในประเทศ
       ตัวแทนของ Institute of Energy Economics (IEEJ) ประเทศญี่ปุ่น และภาคเอกชนจากบริษัท Energy Absolute, B. Grimm Power และ Brilliant Power ได้ขึ้นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการด้านการพัฒนาโครงการและธุรกิจใหม่สำหรับสมาร์ทกริดที่เน้นด้านการจัดการข้อมูลพลังงานและตลาดซื้อขายไฟฟ้า โดยมีความเห็ว่า ควรมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ การไฟฟ้า ภาครัฐ และ ผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งปัจจัยสู่ความสำเร็จของการพัฒนาสมาร์ทกริดคือ การสร้างความมั่นคง ความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า การสร้างระบบการตลาดพลังงาน และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
       ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้มีโอกาสไปดูงานที่ โครงการ Smart Micro Grid ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นระบบ Smart Microgrid นำร่องแห่งแรกที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กภฟ.) ซึ่งระบบนี้เป็นระบบผสมผสานพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 100 กิโลวัตต์ พลังงานน้ำประมาณ 100 กิโลวัตต์และ ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อจ่ายไฟให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะและชุมชนใกล้เคียง700 ครัวเรือนทาง กฟภ. ได้พัฒนาระบบควบคุมการจ่ายไฟ (Micro Grid Controller) ทำให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขุนแปะเป็นระบบไฟฟ้าแบบ Smart Micro Grid อย่างสมบูรณ์ ทำงานในโหมดแยกตัวอิสระ (Islanding) หรือโหมดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลัก (Grid Connected) ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าได้จากระยะไกล ซึ่งเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างมาก
 
DEDE hosted the International Workshop on Energy Transition through Smart Grid Realization for ASEAN & BIMSTEC, 29-30 October 2019 Dusit Princess Hotel, Chiang Mai, Thailand
       Over 50 participants from the ASEAN & BIMSTEC government representatives and Thailand including from government, utilities, developers, and private sectors attended the workshop.
       Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy aimed to create an information sharing platform of smart grid status on policies, technologies, barrier, overcome and best practices in ASEAN and BIMSTEC to enable sustainable energy transition.
       Dr. Prasert Sinsukprasert, Inspector General, Ministry of Energy, Thailand delivered a warm welcome to our participants and opening speech. He stated Thailand policies in energy transition era including PDP2018, 4D+1E (Decentralization, Digitalization, Decarbonization, Deregulation and Electrification) and RE integration plan. He also stated that polices and regulations are needed to provide smooth transition for Smart Grid realization.
       Dr. Richard Rocheleau, Director of Hawaii Natural Energy Institute (HNEI), the University of Hawaii was the keynote speaker. He shared the extensive experiences on power and smart grid policy for the State of Hawaii as well as implementation experience with HICO, Hawaii utility, in planning, modeling, designing and installing renewable energy systems and large-scale energy storage. HNEI team also assist several ASEAN countries in evaluating their grid system.
       Dr. Phanupong Sathorn, Policy and plan Analyst, Energy Policy and Planning Office (EPPO) introduced Thailand Smart Grid Development Master Plan (2015 – 2036) and Thailand Smart Grid Action Plan (2017 – 2021) that have been provided to promote sufficient, efficient, sustainable electricity supply as well as high quality services and maximization of benefits to the country.
       Representatives from EGAT, PEA, MEA and DEDE gave a presentation of their organization strategy, regulatory framework, current projects, barriers in smart grid development and best practices to overcome the barriers. These organizations have worked on the smart grid development in accordance with Thailand Smart Grid Development Master Plan 2015-2036. The Utilities are also leading the way toward grid modernization to achieve smart grids. Several demonstration sites are being deployed in multi-scale level from community, municipality to urban city scale. Each level requires specific Smart Grid technology and policy to support the context of the area.
       The ASEAN & BIMSTEC representatives from the government sector including Bhutan, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, and Vietnam shared their smart grid policies and developments from their country’s perspectives. Many countries are actively engaging in planning and supporting smart grid with the smart grid roadmap including Malaysia and Thailand. However, some countries such as Bhutan and Laos only have policy for renewable energy but they are still considering the planning and framework for smart grid in order to achieve grid reliability and resiliency.
       The representatives from the Institute of Energy Economics (IEEJ), Japan and private sectors (Energy Absolute, B. Grimm Power and Brilliant Power) shared information and experiences in the smart grid project and new business development which focused on Energy Data Management and Energy Trading Platform. They stated that all stakeholders from utilities, policy maker and customers must be engaged and partnership must be formed. Reliability, security, market and government support are the key factor for smart grid development.
       The workshop included a site visit to KhunPae Smart Microgrid System. This pilot project is a first smart microgrid site in Thailand by Provincial Electricity Authority (PEA) in Ban KhunPae, Chom Thong District, Chiang Mai Province. This Smart Microgrid system utilizes electricity generated by hydropower (100 kW) and solar PV (100 kW) equipped with high efficiency energy storage (100 kWh) serving the KhunPae Royal Project and Ban KhunPae Community of 700 households. The microgrid system aims to manage the grid connected/islanding, smooth changing mode, black start, load shifting/ peak shaving, PV smoothing and load shedding for the KhunPae Village for enhancing better quality of lives of the people in the community.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537