ระดมสมองผุดแผนโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมุ่งส่งเสริมพืชพลังงานสร้างรายได้เกษตร
share facebook
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น "การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า "กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่จะนำไปสู่การจัดทำกรอบการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ผลจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปประกอบการพิจารณารูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการเปิดรับภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนกับชุมชน ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยจะนำเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอีกครั้ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าในปี 2563"
สำหรับกรอบนโยบายการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจะมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ตั้งโรงไฟฟ้าซึ่งต้องเป็นพื้นที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวสั่งข้าวโพดรวมถึงพืชพลังงานอย่างหญ้าเนเปียร์ ถ้ามีระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ไม่ว่าจะเป็นระบบส่งระบบจำหน่ายที่สามารถรองรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชุมชนโดยแนวทางการจัดตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างเอกชนและชุมชน ซึ่งมีเงื่อนไขที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดให้ชุมชนเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่เหมาะสมในขั้นตอนของการดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537