ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2562
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน รวมทั้งความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครู อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 600 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26-27 กันยายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537