ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 “พลังความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 30 ก.ย. 2562 share facebook

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีที่ 7 ในหัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ” โดยมีผู้ได้รับรางวัลจาก 4 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. ประเภทอุดมศึกษาและปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทละ 16 รางวัล รวม 64 รางวัล ณ วีรันดา ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กระทรวงพลังงานจึงได้จัดโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีที่ 7 ในหัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำเอาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สำคัญด้านพลังงานในทุกรูปแบบมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ตระหนัก และถือเป็นแบบอย่างในการประหยัด รู้จักความพอเพียง พึ่งพาตนเอง อันจะส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจ ถ่ายทอดถึงแนวทางการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานที่จะมุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนมีพลังงานทางเลือกที่หลากหลายมีความสมดุลและยั่งยืน"

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะนำภาพทั้งหมดจำนวน128 ผลงาน (ทั้งในรอบคัดเลือก 64 ผลงาน และรอบ Workshop 64 ผลงาน) มาจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม2562 เวลา10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณวีรันดาฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537