สัมมนาทางวิชาการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดการสัมมนาทางวิชาการ " นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด " (ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ) ทั้งนี้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) จึงได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ " นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด " เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด และถ่ายทอดประสบการณ์จากสถานประกอบการที่ได้ดำเนินงานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (EE1) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ พพ. ที่ต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้โรงงานดำเนินการ โดยในงานจะมีการบรรยยายและเสวนา จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดจากหลากหลายผู้ผลิต ณ ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537