สัมมนาแถลงผลโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
share facebook
ันที่ 25 ก.ย.62 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิด การสัมมนาแถลงผลโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานในโรงพยาบาล การดำเนินโครงการกำกับและ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงพยาบาลควบคุมภาครัฐ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรับส่งข้อมูลแบบ (Real Time) และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน ทำให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความตระหนักและช่วยอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นจากการใช้พลังงานแบบเดิมในชีวิตประจำวันและนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงาน ในรูปแบบอื่น ช่วยลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานที่คุ้มค่าและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ส่วนหนึ่งด้วย การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองค์กรจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน EEP2015 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อผลักดันให้การใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี 4.0 อีกด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537