ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards

วันที่ 24 ก.ย. 2562 share facebook

นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว : Green Building) ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน5) ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวคิด ECRS ได้แก่ Eliminate (การกำจัด) Combine (การรวมกัน) Rearrange (การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน) และ Simplify (การทำให้ง่าย) ผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะหรือ Delta Thailand Lean Manufacturing (DTLM) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน โปรแกรมติดตามการใช้พลังงาน (SCADA) ทำให้สามารถตรวจติดตาม ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งสิ้น 33 มาตรการ สามารถลดการใช้ พลังงานลงได้ร้อยละ 41.52 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 2558 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 19.576 GWh หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 70.85 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนกว่า 342 ล้านบาท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537