ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) จัดนิทรรศการเรียนรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) จัดนิทรรศการเรียนรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลคลองข่อยให้มีความเข้มแข็งมีทักษะความสามารถในการทำงานกลุ่มเป็นทีม เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานพร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน จำนวน 48 คน ณ โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์) ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537